ข้อมูลทั่วไปขององค์กร


เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ผู้บริหาร

นายเสกสรร นิยมเพ็ง

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์

ผู้รับผิดชอบ

นางกัญญา ก้าวสมบัติ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประสานงาน

นางสาวมณีวรรณ ขวัญแก้ว

นักวิชาการสุขาภิบาล


คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
แผนผังแสดงพื้นที่ขององค์กร
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์เทศบาล