DOCUMENTS

เอกสารต่างๆเกี่ยวกับโครงการ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ CFO ประจำปี 2565
2021121595818.jpg

44

กำหนดการ

เพิ่มเติม
20211212182615.jpg

54

เอกสารประกอบการบรรยาย-ความสำคัญของการจัดทำ CFO อปท. สู่เมืองคาร์บอนต่ำ

เพิ่มเติม
20211212182823.png

42

เอกสารประกอบการบรรยาย-ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการ

เพิ่มเติม
20211209144531.png

73

เอกสารประกอบการบรรยาย-การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

เพิ่มเติม
20211209144811.png

45

เอกสารประกอบการบรรยาย-การใช้งานแพลตฟอร์ม CFO

เพิ่มเติม
ปีที่ 9 พ.ศ.2563 (เอกสารจัดอบรม อปท.)

35

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ประจำปีงบประมาณ 2563

เพิ่มเติม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ CFO 2564

0

กำหนดการ

เพิ่มเติม

9

ความสำคัญของการจัดทำข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่เมืองคาร์บอนต่ำ

เพิ่มเติม

6

รายละเอียดการดำเนินงานโครงการ

เพิ่มเติม

1

เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพิ่มเติม

4

การใช้งานระบบรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพิ่มเติม
ปีที่ 11 พ.ศ.2565
20211018111304.png

160

รายละเอียดโครงการอย่างย่อ

เพิ่มเติม
20211018111327.png

317

ใบสมัครและเกณฑ์คัดเลือก

เพิ่มเติม
ปีที่ 8 พ.ศ. 2562

0

รายละเอียดโครงการอย่างย่อ

เพิ่มเติม

3

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1

เพิ่มเติม

0

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2

เพิ่มเติม

2

ใบสมัคร

เพิ่มเติม
ปีที่ 7 พ.ศ.2561 (เอกสารบรรยาย)

1

1. ความสำคัญของการจัดทำ CFO+CCF+scale-up

เพิ่มเติม

1

2. แนะนำโครงการ (Overview)

เพิ่มเติม

1

3. การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

เพิ่มเติม

0

4. การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ระดับเมือง

เพิ่มเติม

0

6. สรุปผลการดำเนินงานการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง

เพิ่มเติม

0

7. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ

เพิ่มเติม

0

8. สรุปผลจัดทำข้อมูลการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก JGSEE

เพิ่มเติม

0

9. สรุปผลจัดทำข้อมูลการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก มหาวิทยาลัยทักษิณ

เพิ่มเติม

0

10. สรุปผลจัดทำข้อมูลการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เพิ่มเติม

0

11. สรุปผลจัดทำข้อมูลการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เพิ่มเติม

0

12. สรุปผลจัดทำข้อมูลการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

เพิ่มเติม

0

13. สรุปผลจัดทำข้อมูลการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเติม

0

14. การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรและเมือง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพิ่มเติม

0

15. โปรแกรมและฐานข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพิ่มเติม
ปีที่ 7 พ.ศ.2561 (กำหนดการอบรม)

0

2. Workshop CFO

เพิ่มเติม

0

3. Workshop CCF

เพิ่มเติม

0

4 กำหนดการแถลงผลสำเร็จเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงาน

เพิ่มเติม

0

5 กำหนดการประชุมระดมความเห็นต่อแนวทางการจัดเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพิ่มเติม
ปีที่ 7 พ.ศ. 2561

0

รายละเอียดการดำเนินโครงการ

เพิ่มเติม

0

แผ่นพับประชาสัมพันธ์

เพิ่มเติม

1

ใบสมัคร

เพิ่มเติม
ปีที่ 6 พ.ศ.2560 (เอกสารบรรยาย)

0

1. ชี้แจงรายละเอียดและภาพรวมการดำเนินงาน

เพิ่มเติม

0

2. การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ระดับองค์กร

เพิ่มเติม

0

3. การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ระดับเมือง

เพิ่มเติม

0

4. โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย

เพิ่มเติม
ปีที่ 6 พ.ศ. 2560

0

รายละเอียดการดำเนินโครงการ

เพิ่มเติม

1

แผ่นพับประชาสัมพันธ์

เพิ่มเติม

0

ใบสมัคร

เพิ่มเติม
ปีที่ 6 พ.ศ.2560 (กำหนดการอบรม)

0

1. การวางกรอบแนวทางการดำเนินงานสำหรับที่ปรึกษา

เพิ่มเติม

0

2. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ และการประชุมน้องใหม่

เพิ่มเติม
ปีที่ 5 พ.ศ. 2559 (เอกสารบรรยาย)

0

1. ความสำคัญของการจัดทำข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กรและเมือง เพื่อเป็นฐานในการวางแผนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ

เพิ่มเติม

0

2. ชี้แจงรายละเอียดและภาพรวมดำเนินงาน

เพิ่มเติม

0

3. การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

เพิ่มเติม

0

4. การจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง

เพิ่มเติม

0

5. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก

เพิ่มเติม
ปีที่ 5 พ.ศ. 2559 (กำหนดการอบรม)

0

1. การถอดบทเรียนพี่เลี้ยง

เพิ่มเติม

0

2. พิธีเปิดโครงการ

เพิ่มเติม
ปีที่ 5 พ.ศ. 2559

0

รายละเอียดการดำเนินโครงการ

เพิ่มเติม

0

แผ่นพับประชาสัมพันธ์

เพิ่มเติม

0

ใบสมัคร

เพิ่มเติม
ปีที่ 4 พ.ศ. 2558 (เอกสารบรรยาย)

0

1.การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพิ่มเติม

0

2.อัพเดตสถานการณ์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

เพิ่มเติม

0

3.การขยายผลการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพิ่มเติม

0

4.Overview of Carbon Footprint for Organization

เพิ่มเติม

0

5.การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

เพิ่มเติม

0

6.การประเมิน และกำหนดขอบเขตของกิจกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก

เพิ่มเติม

0

7.เทคนิคการเก็บข้อมูลแหล่งดูดซับคาร์บอนจากพื้นที่สีเขียวในเมือง

เพิ่มเติม

1

8.แนวทางในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เพิ่มเติม

0

9.แนวทางการทวนสอบ CFO

เพิ่มเติม

0

10.นำเสนอการใช้งานเว็บไซต์

เพิ่มเติม

0

แบบทดสอบก่อนและหลัง

เพิ่มเติม

0

สรุปผลการดำเนินงาน

เพิ่มเติม
ปีที่ 4 พ.ศ. 2558 (กำหนดการอบรม)

0

1. การประชุมและฝึกอบรมพี่เลี้ยง

เพิ่มเติม

0

2. การประชุมและฝึกอบรมน้องใหม่

เพิ่มเติม

0

3. งานแถลงผลสำเร็จเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการ

เพิ่มเติม
ปีที่ 4 พ.ศ. 2558

0

รายละเอียดการดำเนินโครงการ

เพิ่มเติม

1

แผ่นพับประชาสัมพันธ์

เพิ่มเติม

0

ใบสมัคร

เพิ่มเติม