กิจกรรมการทวนสอบข้อมูลก๊าซเรือนกระจกเทศบาลเมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี

โดย อบก. 18.05.2023

18 พ.ค. 66 โครงการ “ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566” โดย TGO และ ที่ปรึกษาจากมช. (3E) ได้รับเกียรติจาก ดร.รจนา อินทรธิราช ผู้อำนวยการส่วนการจัดการกากของเสียและสารอันตราย สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 9 (อุดรธานี) เป็นผู้ทวนสอบ และนางอรอนงค์ อุทัยหงษ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการพิเศษ นางสาววราภรณ์ โตสิงห์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 6 (นนทบุรี) เข้าร่วมสังเกตการณ์ ได้ดำเนินการทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ณ ห้องประชุมศุนย์การแพทย์และฟื้นฟูบึงยี่โถ ชั้น 3 เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงาน เข้าร่วมเพื่อรับทราบผลการทวนสอบ