กิจกรรมการทวนสอบข้อมูลก๊าซเรือนกระจกเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ จังหวัดปทุมธานี

โดย อบก. 19.05.2023

19 พ.ค. 66 โครงการ “ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566” โดย TGO และ ที่ปรึกษาจากมช. (3E) ได้รับเกียรติจาก ดร.รจนา อินทรธิราช ผู้อำนวยการส่วนการจัดการกากของเสียและสารอันตราย สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 9 (อุดรธานี) เป็นผู้ทวนสอบ และนางสาววราภรณ์ โตสิงห์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ นางสุมิตรา สุขเกษม นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 6 (นนทบุรี) เข้าร่วมสังเกตการณ์ ได้ดำเนินการทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบึงสนั่นรักษ์ จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงาน เข้าร่วมเพื่อรับทราบผลการทวนสอบ