กิจกรรมการทวนสอบข้อมูลก๊าซเรือนกระจกเทศบาลเมืองตาก จ.ตาก

โดย อบก. 22.05.2023

วันที่ 22 พ.ค. 66 โครงการ “ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566” โดย TGO และ ที่ปรึกษาจากมช. (3E) ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้ทวนสอบ ได้ดำเนินการทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ณ สำนักงานเทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายณพล ชยานนท์ภักดี นายกเทศมนตรีเมืองตาก รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงาน เข้าร่วมเพื่อรับทราบผลการทวนสอบ