กิจกรรมการทวนสอบข้อมูลก๊าซเรือนกระจกเทศบาลเมืองหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

โดย อบก. 23.05.2023

วันที่ 23 พ.ค. 66 โครงการ “ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566” โดย TGO และ ที่ปรึกษาจากมช. (3E) ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้ทวนสอบ ได้ดำเนินการทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ณ สำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายกิตติ พั้วช่วย นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงาน เข้าร่วมเพื่อรับทราบผลการทวนสอบ