กิจกรรมการทวนสอบข้อมูลก๊าซเรือนกระจกเทศบาลเมืองเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

โดย อบก. 24.05.2023

วันที่ 24 พ.ค. 66 โครงการ “ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566” โดย TGO และ ที่ปรึกษาจากมช. (3E) ได้รับเกียรติจาก  ดร.รจนา อินทรธิราช ผู้อำนวยการส่วนการจัดการกากของเสียและสารอันตราย สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 9 เป็นผู้ทวนสอบ และนางรุ่งนภา สีลวานิช นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ  สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 เข้าร่วมสังเกตการณ์  ได้ดำเนินการทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงาน เข้าร่วมเพื่อรับทราบผลการทวนสอบ