Kickoff การจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกเทศบาลเมืองสะเตงนอก จ.ยะลา และเทศบาลตำบลน้ำน้อย จ.สงขลา

โดย อบก. 19.01.2021

TGO โดย ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รอง ผอ.อบก. ผอ.สมค. และเจ้าหน้าที่ สมค. พร้อมด้วยที่ปรึกษาโครงการ ร่วมประชุมหารือผ่านระบบออนไลน์กับรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก จ.ยะลา และเทศบาลตำบลน้ำน้อย จ.สงขลา เพื่อแนะนำโครงการฯ อธิบายขั้นตอน และวิธีดำเนินการภายใต้การดำเนินโครงการ “ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”