กิจกรรมการทวนสอบข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

โดย อบก. 06.07.2023

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 โครงการ “ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566” โดย TGO และ ที่ปรึกษาจาก มช. (3E) ได้รับเกียรติจาก อ.ดร.พูนเพิ่ม วรรธนะพินทุ มหาวิทยาลัยมหิดล หัวหน้าผู้ทวนสอบ ได้ดำเนินการทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ณ สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยมี นางประภัสสร จำนงบุตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตประเวศ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะทำงาน เข้าร่วมเพื่อรับทราบผลการทวนสอบ ทั้งนี้มี ว่าที่รอยตรี วิรัช ตันชนะประดิษฐ ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง และนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมสังเกตุการณ์