กิจกรรมการทวนสอบข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

โดย อบก. 06.07.2023

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566” โดย TGO และ ที่ปรึกษาจาก มช. (3E) ได้รับเกียรติจาก .ดร.พูนเพิ่ม  วรรธนะพินทุ  มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ทวนสอบ ได้ดำเนินการทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมี นายชูชาติ พุ่มน้อย ผู้อำนวยการเขตดินแดง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะทำงาน เข้าร่วมเพื่อรับทราบผลการทวนสอบ ทั้งมีว่าที่รอยตรี วิรัช ตันชนะประดิษฐ ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง และนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมสังเกตุการณ์