TGO ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ทสจ. (ครั้งที่ 1) ภาคกลาง

โดย อบก. 28.06.2023

วันที่ 27-28 มิ.ย. 66: TGO ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ทสจ. (ครั้งที่ 1) ภาคกลาง ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากผอ. อบก. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมกับผอ. สมค. เจ้าหน้าที่ สมค. และสรค. ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผอ.กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการให้คำแนะนำและแนวทางการสนับสนุนจากกองทุนฯ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับ ทสจ. ในพื้นที่ภาคกลางรับทราบ การอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทสจ. ที่เกี่ยวข้องกับแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด ด้านการพัฒนาโครงการดูดซับก๊าซเรือนกระจกจากพื้นที่สีเขียว การติดตามประเมินผลมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการจัดทำบัญชีรายการความเสี่ยง (Risk Profile) และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการปรับตัวในระดับพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีการรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ โดยให้ ทสจ. ทั้ง 25 จังหวัดในพื้นที่ภาคกลางเป็นผู้นำเสนอแผนและผล รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของจังหวัดตนเอง และมีการจัดทำ workshop เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ห่วงโซ่ผลกระทบใน 6 สาขาภัยพิบัติ รวมถึงการจัดลำดับความเสี่ยง การกำหนดเกณฑ์และการคัดเลือกมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยได้รับเกียรติจากผอ.กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ สผ. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดทำ Workshop การอบรมในครั้งนี้มีทสจ. ในพื้นที่ภาคกลาง เจ้าหน้าที่ อบก. สผ. และมช. เข้าร่วมอบรมประมาณ 80 ท่าน