TGO ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ทสจ. (ครั้งที่ 2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดย อบก. 14.07.2023

วันที่ 13-14 ก.ค. 66: TGO ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ทสจ. (ครั้งที่ 2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากผอ. สมค. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมกับเจ้าหน้าที่ สมค. และสรค. ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผอ.กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการให้คำแนะนำและแนวทางการสนับสนุนจากกองทุนฯ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับ ทสจ. ในพื้นที่ภาคอีสานรับทราบ การอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทสจ. ให้มีความรู้ด้านแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด ด้านการพัฒนาโครงการดูดซับก๊าซเรือนกระจกจากพื้นที่สีเขียว การติดตามประเมินผลมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการจัดทำบัญชีรายการความเสี่ยง (Risk Profile) และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการปรับตัวในระดับพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีการรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ โดยให้ ทสจ. ในพื้นที่ภาคอีสาน จำนวน 20 จังหวัดเป็นผู้นำเสนอแผนและผล รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของจังหวัดตนเอง และมีการจัดทำ workshop เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ห่วงโซ่ผลกระทบใน 6 สาขาภัยพิบัติ รวมถึงการจัดลำดับความเสี่ยง การกำหนดเกณฑ์และการคัดเลือกมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอบรมในครั้งนี้มีทสจ. ในพื้นที่ภาคอีสาน เจ้าหน้าที่ อบก. สผ. และมช. เข้าร่วมอบรมประมาณ 50 ท่าน