ประมวลภาพ งานแถลงผลสำเร็จผลการดำเนินงานและมอบโล่เกียรติคุณ โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local CFO) ประจำปี 2566

โดย อบก. 16.08.2023

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ ห้องแคทลียา 1 โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร TGO พร้อมด้วยที่ปรึกษาจากหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดงานแถลงผลสำเร็จผลการดำเนินงานและมอบโล่เกียรติคุณ โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครที่เข้าร่วมโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวต้อนรับและมอบโล่เกียรติคุณ และนายจิระพงษ์ คูหากาญจน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กล่าวรายงาน 

สำหรับโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ.2554-ปัจจุบัน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 261 แห่ง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีองค์กรปกครองส่วนท้องเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 22 แห่ง ประกอบด้วยเทศบาลเมือง จำนวน 13 แห่ง และเทศบาลตำบล จำนวน 9 แห่ง นอกจากนี้ยังมีสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมโครงการ จำนวน 3 แห่ง ในการเข้าร่วมโครงการฯ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้และเข้าใจในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และสามารถจัดทำแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กรได้ เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบบริหารจัดก๊าซเรือนกระจกในระดับท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กร และยังสนับสนุนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศได้อีกด้วย