รับสมัคร 20 อปท. เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โดย อบก. 02.11.2023

        จากแนวนโยบายของประเทศที่มุ่งเน้นให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการเตรียมรับมือกับวิกฤตโลกร้อนและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ในฐานะหน่วยงานให้การรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (CFO) ได้ตระหนักถึงบทบาทและ ความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ อปท. (Local CFO) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง อบก. จึงกำหนดให้ดำเนินโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ อปท. ให้สามารถมีระบบการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (GHG) ที่เข้มแข็ง และสนับสนุนให้ อปท. มีการตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือการปล่อย GHG สุทธิเป็นศูนย์ นำไปสู่การสนับสนุนให้เกิดการลด GHG ในภาพรวมของประเทศไทย

        ในการนี้จึงขอเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เฉพาะระดับเทศบาล) เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ http://lowcarboncity.tgo.or.th/document/info/47 และส่งมายัง https://bit.ly/46Mn2R4 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566

 

เงื่อนไขการพิจารณาเข้าร่วมโครงการฯ

1.     พิจารณาคะแนนการประเมินจากข้อมูลตามใบสมัคร

2.     กรณีที่มีเทศบาลสมัครเข้าร่วมมากกว่า 1 แห่ง ในจังหวัดเดียวกัน จะพิจารณาคัดเลือกเทศบาลไม่เกิน 3 แห่งต่อจังหวัด โดยเรียงตามคะแนนมากที่สุดที่ได้รับของเทศบาลในจังหวัดนั้นๆ

3.     อบก. จะพิจารณาใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ที่แนบผ่าน QR CODE หรือลิงก์ https://bit.ly/46Mn2R4ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เท่านั้น

4.     ขอสงวนสิทธิผลการพิจารณาคัดเลือกเทศบาลเข้าร่วมโครงการฯ โดยการพิจารณาของ อบก. ถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ

1.     เป็นเทศบาลที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของ อบก. มาก่อน

2.     เป็นเทศบาลที่ยังไม่มีการตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

·      สอบถามรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โทร. 053-942-086, 091-4797152 (ณัฐวรรณ)

·      สอบถามรายละเอียดข้อมูลโครงการฯ โทร. 02-141-9815 (มรกต/ตะวัน), 02-141-9817 (เมธ์วดี)