TGO ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

โดย อบก. 30.10.2023

วันที่ 30 ต.ค. 66 อบก. โดยนายรองเพชร บุญช่วยดี รอง ผอ.อบก. พร้อมด้วย นายจักรพงษ์ แย้มยิ้ม ผอ.สมค. และเจ้าหน้าที่ สมค. ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือและบูรณาการข้อมูลระหว่าง อบก. และกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม หรือ CCE  นำโดย นายปัญญา วรเพชรายุทธ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก พร้อมเจ้าหน้าที่กรมฯ จำนวน 15 คน ณ ห้องประชุม 2 อบก. ในประเด็น ดังนี้ 

1. การดำเนินงานของ อบก.ในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด 

2. ระบบหรือ Platform ที่ใช้ในการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด 

3. การเชื่อมโยงข้อมูลกรณีพัฒนา Platform แล้วเสร็จ ร่วมกับ CCE 

4. ตอบข้อซักถาม และหารือความร่วมมืออื่นๆ เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองและจังหวัด