TGO ร่วมกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมขับเคลื่อน “ฉะเชิงเทรา” นำร่องเมืองคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

โดย อบก. 08.01.2024

วันที่ 8 มกราคม 2567 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดย นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ TGO ร่วมกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (RRU) และภาคีเครือข่าย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินการว่าด้วยการขับเคลื่อนแผนงานเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมุ่งสู่การเป็น Net Zero ของจังหวัดฉะเชิงเทรา และการศึกษาความต้องการในการพัฒนาศักยภาพกำลังคนสำหรับทุกภาคส่วน และการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อจัด Zoning รองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก จังหวัดฉะเชิงเทรา RRU TGO และภาคีเครือข่าย รวมทั้ง ทสม. ร่วมเป็นสักขีพยานความร่วมมือ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ RRU จังหวัดฉะเชิงเทรา
.
ภายใต้ความร่วมมือนี้ TGO โดย สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CAA) จะส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่องค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการลดก๊าซเรือนกระจก อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำนโยบาย แผน มาตรการ เครื่องมือและกลไกต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติในภาคการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมของประเทศ อีกทั้งยังพัฒนาองค์ความรู้ดังกล่าว ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Learning Platform) เช่น ระบบ E-Learning ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ขนาดใหญ่ที่เปิดกว้าง และหลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์ระดับต่างๆ เป็นต้น
.
ในการนี้ยังมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมุมมองในหัวข้อ “บทบาทของหน่วยงานในการเตรียมพร้อมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมุ่งสู่ Net Zero” โดย นางสาวนารีรัตน์ฯ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ TGO และ นายปวิช เกศววงศ์ รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับผู้บริหารจาก RRU ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และ เครือข่าย ทสม. จังหวัดฉะเชิงเทรา