ทวนสอบจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจก (เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จ.นครราชสีมา)

โดย อบก. 22.07.2021

ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รอง ผอ.อบก. นำทีมพร้อมด้วย ดร.พูนเพิ่ม วรรธนะพินทุ จากมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้แทนจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา) เข้าร่วมสังเกตการณ์การทวนสอบผลข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จ.นครราชสีมา ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีคุณศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมและรับทราบผลการทวนสอบดังกล่าว