กิจกรรมการทวนสอบข้อมูลก๊าซเรือนกระจกเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

โดย อบก. 24.05.2024

วันนี้ (24 พฤษถาคม 2567) TGO พร้อมด้วยที่ปรึกษาจากหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ (3E) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก ดร.รจนา อินทรธิราช นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการส่วนการจัดการกากของเสียและสารอันตราย) สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 9 (อุดรธานี) เป็นหัวหน้าผู้ทวนสอบ ได้ดำเนินการทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรของเทศบาลเมืองนครปฐม ณ สำนักงานเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมี นายวิชัย เปี่ยมคล้า รองนายกเทศมนตรี นางสาวดวงรัตน์ พวงศรีทอง รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและคณะทำงาน เข้าร่วมเพื่อรับทราบผลการทวนสอบ