กิจกรรมการทวนสอบข้อมูลก๊าซเรือนกระจกเทศบาลตำบลบ้านดู่ จังหวัดเชียงราย

โดย อบก. 24.05.2024

วันนี้ 24 พฤษภาคม 2567 TGO พร้อมด้วยที่ปรึกษาจากหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ (3E) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก นางจารุณี พุ่มพวง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่) เป็นหัวหน้าผู้ทวนสอบ ได้ดำเนินการทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่ จังหวัดเชียงราย โดยมีนายพัฒนพงษ์ โพธิ์เกตุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ หัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงาน เข้าร่วมเพื่อรับทราบผลการทวนสอบ