กิจกรรมการทวนสอบข้อมูลก๊าซเรือนกระจกเทศบาลเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

โดย อบก. 29.05.2024

วันนี้ 29 พฤษภาคม 2567 TGO พร้อมด้วยที่ปรึกษาจากหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ (3E) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก ดร.รจนา อินทรธิราช นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการส่วนการจัดการกากของเสียและสารอันตราย) สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 9 (อุดรธานี) เป็นหัวหน้าผู้ทวนสอบ ได้ดำเนินการทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ณ สำนักงานเทศบาลเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยมีนายเสนาะ ยิ้มเจริญ รองนายกเทศมนตรีเมืองนครนายก หัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงาน เข้าร่วมเพื่อรับทราบผลการทวนสอบ