พิธีเปิดโครงการ “ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

โดย อบก. 23.12.2020

           กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคมที่ผ่านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ระหว่าง TGO และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการฯ โดย นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานกล่าวเปิดงานและร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วย นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นประธานกล่าวเปิดงานและลงนาม โดยมีผู้แทนจากเทศบาลเข้าร่วมการฝึกอบรมกว่า ๗๐ คน ณ ห้องดอนเมือง ๒ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

           โครงการ “ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสามารถวางแผนการลดก๊าซเรือนกระจกในองค์กรของตนเองได้ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเรื่องการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำด้วย โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นี้ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น ๒๔ เทศบาล ได้แก่ 

 1. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 13. เทศบาลเมืองบ้านฉาง จังหวัดระยอง
 2. เทศบาลเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา                    14. เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
 3. เทศบาลเมืองสะเตงนอก จังหวัดยะลา                 15. เทศบาลตำบลแม่แฝก จังหวัดเชียงใหม่
 4. เทศบาลเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส              16. เทศบาลตำบลสันป่าเปา จังหวัดเชียงใหม่
 5. เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี                  17. เทศบาลตำบลบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี
 6. เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี                    18. เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา
 7. เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี         19. เทศบาลตำบลหนองบัว จังหวัดอุดรธานี
 8. เทศบาลเมืองแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ         20. เทศบาลตำบลซำสูง จังหวัดขอนแก่น
 9. เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ จังหวัดสมุทรสาคร        21. เทศบาลตำบลทับมา จังหวัดระยอง
 10. เทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร               22. เทศบาลตำบลเขาชุมทอง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 11. เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์           23. เทศบาลตำบลสำนักขาม จังหวัดสงขลา
 12. เทศบาลเมืองปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา          24. เทศบาลตำบลน้ำน้อย จังหวัดสงขลา

          ภายในงานฯ มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดย ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก นางสาวสุมน สุเมธเชิงปรัชญา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเมืองและสังคมคาร์บอนต่ำ และนักวิชาการจาก TGO รวมทั้งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่