รับสมัคร 20 อปท. เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โดย อบก. 18.10.2021

ด้วยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านก๊าซเรือนกระจกและสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปตั้งเป้าหมายหรือกำหนดนโยบายการลดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างเหมาะสม ... รายละเอียดโครงการอย่างย่อ


ในการนี้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เฉพาะระดับเทศบาล) เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว โดยกรอกรายละเอียดใน ใบสมัคร ให้ครบถ้วน และโปรดส่งกลับมายังอีเมล adminccfo@tgo.or.th ภายในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 หากมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการมากกว่าตามที่กำหนดไว้ อบก. จะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนด


ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวเมธ์วดี เสรีเสถียรทรัพย์ หรือ นางสาวตวงกมล พฤทธิ์ธโนปจัย โทรศัพท์ 08 9875 9303 หรือ 08 1132 4178