รับสมัคร อปท. เข้าร่วมโครงการประกวดเทศบาลไทย ใส่ใจลดโลกร้อน ปี 6

โดย อบก. 24.12.2021

ตามที่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้จัดให้มี “โครงการประกวดเทศบาลไทย ใส่ใจลดโลกร้อน” ในปี พ.ศ. 2556 2558 2560 2562 และ 2563 ซึ่งการประกวดประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง โดยเทศบาลที่ชนะเลิศการประกวดสามารถเป็นเทศบาลต้นแบบในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกให้กับเทศบาลอื่นที่สนใจ นั้น จากความสำเร็จดังกล่าวและเพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง อบก. จึงกำหนดจัด “โครงการประกวดเทศบาลไทย ใส่ใจลดโลกร้อน ปี 6” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนเอง รวมถึงยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติที่ดีด้านการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ


ในการนี้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ขอเชิญหน่วยงานของท่านเข้าร่วม “โครงการประกวดเทศบาลไทย ใส่ใจลดร้อนโลก ปี 6” โดยการสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดฯ จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และโปรดส่ง ใบสมัคร ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 สำหรับ เอกสารประกอบการสมัคร สามารถจัดส่งได้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 มายังอีเมล adminccfo@tgo.or.th


ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวเมธ์วดี เสรีเสถียรทรัพย์ หรือ นางสาวตวงกมล พฤทธิ์ธโนปจัย โทรศัพท์ 08 9875 9303 หรือ 08 1132 4178