การอบรมการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด

โดย อบก. 01.03.2022


องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กำหนดจัดการอบรม “การจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด” ในวันอังคารที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ผ่านระบบออนไลน์ (zoom meeting)  เพื่อให้จังหวัดเข้าใจวิธีการจัดทำรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกด้วยระบบสารสนเทศจัดเก็บและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในระดับท้องถิ่น และสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับเมืองที่ส่งผลต่อภาพรวมในระดับประเทศ ภายในงานมีการอบรมวิธีการเก็บข้อมูลและการกรอกข้อมูลลง CCF Platform ทั้ง 5 ภาคส่วน โดยในครั้งนี้มี นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผอ.อบก.กล่าวรายงานและความเป็นมา และมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการอบรม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจาก 77 จังหวัด เข้าร่วมผ่าน zoom จำนวน 500 คน และผ่าน fb live 120 คน