กิจกรรมการทวนสอบข้อมูลก๊าซเรือนกระจกเทศบาลตำบลเชียงรากน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดย อบก. 16.03.2022

อบก. นำทีมพร้อมด้วย อ.ดร.พูนเพิ่ม วรรธนะพินทุ จากมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้แทนจากสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 ดำเนินการทวนสอบผลข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลตำบลเชียงรากน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยมีนายเกียรติศักดิ์ กิตตยางกูร ปลัดเทศบาลตำบลเชียงรากน้อย คณะทำงาน และที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมเพื่อรับทราบผลการทวนสอบดังกล่าว