กิจกรรมการทวนสอบข้อมูลก๊าซเรือนกระจกเทศบาลตำบลบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดย อบก. 17.03.2022

วันนี้ (17 มี.ค 65) TGO นำทีมพร้อมด้วย อ.ดร.พูนเพิ่ม วรรธนะพินทุ จากมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้แทนจากสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 ดำเนินการทวนสอบผลข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลตำบลบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยมี นางสาวภัทราวดี กาญจนวรกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลปางปะอิน หัวหน้าส่วนราชการ คณะทำงาน และที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมเพื่อรับทราบผลการทวนสอบดังกล่าว