กิจกรรมการทวนสอบข้อมูลก๊าซเรือนกระจกเทศบาลตำบลคลองจิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดย อบก. 18.03.2022

วันนี้ (18 มี.ค 65) TGO นำทีมพร้อมด้วย อ.ดร.พูนเพิ่ม วรรธนะพินทุ จากมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้แทนจากสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 ดำเนินการทวนสอบผลข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลตำบลคลองจิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยมี  นายบัญชา ไกรสังเกตุ รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองจิก นายศุภฤกษ์ บุญช่วย รองปลัดเทศบาลตำบลคลองจิกหัวหน้าส่วนราชการ คณะทำงาน และที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมเพื่อรับทราบผลการทวนสอบดังกล่าว