กิจกรรมการทวนสอบข้อมูลก๊าซเรือนกระจกเทศบาลเมืองต้นเปา จังหวัดเชียงใหม่

โดย อบก. 08.04.2022

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 TGO โดย นางสาวสุมน สุเมธเชิงปรัชญา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเมืองและสังคมคาร์บอนต่ำ นำทีมพร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ จากมหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการทวนสอบผลข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลเมืองต้นเปา จ.เชียงใหม่ ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" โดยมี ร.ต.วิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา นายชรินทร์ แก้วนำ รองนายกเทศมนตรีฯ ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมและรับทราบผลการทวนสอบดังกล่าว