กิจกรรมการทวนสอบข้อมูลก๊าซเรือนกระจกเทศบาลเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

โดย อบก. 21.04.2022

วันนี้ (21 เมษายน 2565) TGO นำทีมพร้อมด้วย คุณปวีณา ด่านสกุล ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11  ดำเนินการทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรของเทศบาลเมืองบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" โดยมี นางสุเนตร ศิลปชัยเดช นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมและรับทราบผลการทวนสอบดังกล่าว