งานแถลงผลสำเร็จเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานและมอบโล่เกียรติคุณ“โครงการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด (Scale up)” และ“โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local CFO)”

โดย อบก. 03.09.2021

งานแถลงผลสำเร็จเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานและมอบโล่เกียรติคุณ“โครงการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด (Scale up)” และ“โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local CFO)” วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 10.00-15.50 น. สามารถเข้าร่วมผ่าน Zoom Meeting และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook page : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก – องค์การมหาชน


โดยมีวัตถุประสงค์

1. เผยแพร่ข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจก/ ผลศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจก/ ผลการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและการปล่อยและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัด ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศของ 6 จังหวัด (จังหวัดระยอง จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดชลบุรี จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดสุโขทัย)

2. เผยแพร่ผลการดำเนินงานการจัดทำข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ อปท. / ถ่ายทอดประสบการณ์จากการทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ อปท./ การเตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อไปในอนาคต /ระดมความคิดเห็นและถอดบทเรียนการจัดทำข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ อปท. 23 แห่ง