กิจกรรมการทวนสอบข้อมูลก๊าซเรือนกระจกเทศบาลเมืองบางแม่นาง จังหวัดนนทบุรี

โดย อบก. 17.05.2022

วันนี้ (17 พฤษภาคม 2565) TGO นำทีมพร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พูนเพิ่ม  วรรธนะพินทุ จากมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้แทนจากสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 ดำเนินการทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรของเทศบาลเมืองบางแม่นาง จ.นนทบุรี ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" โดยมี นายสมบัติ ชัดเจน ปลัดเทศบาลเมืองบางแม่นาง คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมและรับทราบผลการทวนสอบดังกล่าว