กิจกรรมการทวนสอบข้อมูลก๊าซเรือนกระจกเทศบาลเมืองบางรักพัฒนา จังหวัดนนทบุรี

โดย อบก. 18.05.2022

วันนี้ (18 พฤษภาคม 2565) TGO นำทีมพร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พูนเพิ่ม  วรรธนะพินทุ จากมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้แทนจากสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) ดำเนินการทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรของเทศบาลเมืองบางรักพัฒนา จ.นนทบุรี ภายใต้โครงการ“ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" โดยมี ดร.กิจก้อง นาคทั่ง นายกเทศมนตรีเมืองบางรักพัฒนา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมและรับทราบผลการทวนสอบดังกล่าว