กิจกรรมการทวนสอบข้อมูลก๊าซเรือนกระจกเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร

โดย อบก. 26.05.2022

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้การนำของ นายสรวิชญ์ แซ่ลิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าเเพรก ได้เข้ารับการทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" โดยมี อ.ดร.พูนเพิ่ม วรรธนะพินทุ จากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ทวนสอบ พร้อมด้วยผู้แทนจาก อบก. และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมสังเกตการณ์