กิจกรรมการทวนสอบข้อมูลก๊าซเรือนกระจกเทศบาลตำบลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

โดย อบก. 27.05.2022

วันนี้ (27 พฤษภาคม 2565) เทศบาลตำบลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้การนำของ นายชะออม สังข์ทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลบางพลี ได้เข้ารับการทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" โดยมี นางสาวตุลาพร อนันต์นาวีนุสรณ์ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 จังหวัดชลบุรี เป็นผู้ทวนสอบ พร้อมด้วยผู้แทนจาก อบก. เข้าร่วมสังเกตการณ์