TGO ขับเคลื่อนการจัดทำแผนลดก๊าซเรือนกระจกร่วมกับจังหวัดแพร่

โดย อบก. 20.05.2022

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะทำงานการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2
ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งมีคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน
40 คน ซึ่งที่ประชุมมีมติรับทราบต่อผลการประเมินและการคาดการณ์ฯ รวมถึงเห็นชอบต่อมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดแพร่ จำนวน 25 มาตรการ พร้อมทั้งคัดเลือกมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก 4 มาตรการ สำหรับจัดทำรายละเอียดตัวอย่างแผนปฏิบัติการฯ ได้แก่ มาตรการส่งเสริมการใช้ก๊าซชีวภาพแทนก๊าซหุงต้มในภาคที่อยู่อาศัย มาตรการส่งเสริมการลดขยะต้นทาง มาตรการส่งเสริมการเปลี่ยนชุดไฟทางสาธารณะเป็นหลอดไฟ LED และมาตรการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย โดยจังหวัดแพร่ ตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกภายใน ปี พ.ศ.2573 ตามศักยภาพของจังหวัดแพร่ อยู่ที่ร้อยละ 13.80 ซึ่งคิดเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ 289,604 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2eq)

หลังจากการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2 ในครั้งนี้ อบก. จะดำเนินการสรุปผล และปรับปรุงมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จัดทำแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด รวมทั้งเสนอผลการปล่อยและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัด เพื่อมานำเสนอแก่คณะทำงานฯ ในการประชุมครั้งถัดไปในเดือนกรกฎาคม 2565