กิจกรรมการทวนสอบข้อมูลก๊าซเรือนกระจกเทศบาลตำบลบ่อพลับ จังหวัดนครปฐม

โดย อบก. 01.06.2022

วันนี้ (1 มิถุนายน 2565) TGO นำทีมพร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พูนเพิ่ม วรรธนะพินทุ จากมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้แทนจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) ดำเนินการทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรของเทศบาลตำบลบ่อพลับ จังหวัดนครปฐม ภายใต้โครงการ“ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" โดยมี นายปรีชา เสียงเจริญ ปลัดเทศบาลตำบลบ่อพลับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมและรับทราบผลการทวนสอบดังกล่าว