กิจกรรมการทวนสอบข้อมูลก๊าซเรือนกระจกเทศบาลเมืองสามควายเผือก จังหวัดนครปฐม

โดย อบก. 01.06.2022

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 TGO นำทีมพร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พูนเพิ่ม วรรธนะพินทุ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรของเทศบาลเมืองสามควายเผือก จังหวัดนครปฐม ภายใต้โครงการ“ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" โดยมี นายสุเทพ เถลิงศักดาเดช นายกเทศมนตรีเมืองสามควายเผือก คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมและรับทราบผลการทวนสอบดังกล่าว