กิจกรรมการทวนสอบข้อมูลก๊าซเรือนกระจกเทศบาลเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

โดย อบก. 09.06.2022

วันนี้ (9 มิถุนายน 2565) เทศบาลเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ภายใต้การนำของ นายธนาพงศ์ แสนสุภา รองนายกเทศมนตรีเมืองบึงกาฬ ได้เข้ารับการทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" โดยมี ดร.รจนา อินทรธิราช ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 จังหวัดอุดรธานี เป็นผู้ทวนสอบ พร้อมด้วยผู้แทนจาก อบก. เข้าร่วมสังเกตการณ์