กิจกรรมการทวนสอบข้อมูลก๊าซเรือนกระจกเทศบาลเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

โดย อบก. 16.06.2022

วันนี้ (16 มิถุนายน 2565) TGO นำทีมพร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พูนเพิ่ม วรรธนะพินทุ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรของเทศบาลเมืองเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้โครงการ“ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" โดยมี นายชุติพนธ์ ฉั่วภากร รองนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมและรับทราบผลการทวนสอบดังกล่าว