TGO ร่วมกับ สวพส. จัดอบรมและประชุมหารือการพัฒนาโครงการ T-VER ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่

โดย อบก. 20.06.2022