TGO จับมือ GCoM Asia และ EU พัฒนาเมืองต้นแบบมุ่งลดก๊าซเรือนกระจกและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โดย อบก. 15.06.2022