TGO จัดประชุมร่วมกับจังหวัดกระบี่เพื่อพัฒนาโครงการนำร่องเพื่อพัฒนากิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองโดยใช้กลไกตลาดเป็นแรงจูงใจ (ครั้งที่ 2)

โดย อบก. 16.06.2022

16 มิถุนายน 2565  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ร่วมกับจังหวัดกระบี่ จัดประชุมคณะทำงานการพัฒนากิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองโดยใช้กลไกตลาดเป็นแรงจูงใจ จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เพื่อนำเสนอผลการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดในปีฐาน (2562) ผลการคาดการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต (ปี 2563-2573) มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด พร้อมทั้งนำเรียนให้คณะทำงานฯ พิจารณาคัดเลือกมาตรการเพื่อพัฒนาระเบียบวิธีการคำนวณการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อเพิ่มความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดภายใต้ความตกลงปารีส ข้อที่ 6 (Article 6) โดยมีนายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะทำงานฯ ณ  ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 9/10  ซึ่งมีคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 46 คน ซึ่งที่ประชุมมีมติรับทราบต่อผลการประเมินและการคาดการณ์ฯ รวมถึงเห็นชอบต่อมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดกระบี่ จำนวน 27 มาตรการ พร้อมทั้งคัดเลือกมาตรการ 2 มาตรการเพื่อพัฒนาระเบียบวิธีการคำนวณการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อเพิ่มความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดภายใต้ความตกลงปารีส ข้อที่ 6 (Article 6) ได้แก่ การบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า  (Incineration)  ส่วนอีก 1 มาตรการอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวน โดยจังหวัดกระบี่ ตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกภายใน ปี พ.ศ.2573 ตามศักยภาพของจังหวัด อยู่ที่ร้อยละ 15.33 ซึ่งคิดเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ 364,472 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2eq)  

หลังจากการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2 ในครั้งนี้ อบก. จะดำเนินการสรุปผล  พัฒนาระเบียบวิธีสำหรับคำนวณปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก (methodology) จากการดำเนินงานตามมาตรการที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะทำงานฯ จำนวน 2 วิธี  เพื่อมานำเสนอแก่คณะทำงานฯ ในการประชุมครั้งถัดไปในเดือนธันวาคม 2565