TGO ขับเคลื่อนการจัดทำแผนลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัดร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรี

โดย อบก. 27.05.2022

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะทำงานการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกจังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเมืองและสังคมคาร์บอนต่ำ เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งมีคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 41 คน ซึ่งที่ประชุมมีมติรับทราบต่อผลการประเมินและการคาดการณ์ฯ รวมถึงเห็นชอบต่อมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 25 มาตรการ พร้อมทั้งคัดเลือกมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก 1 มาตรการ สำหรับจัดทำรายละเอียดตัวอย่างแผนปฏิบัติการฯ ได้แก่ มาตรการการปลูกป่าอย่างยั่งยืน โดยจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกภายใน ปี พ.ศ.2573 ตามศักยภาพของจังหวัดกาญจนบุรี อยู่ที่ร้อยละ 11.96 ซึ่งคิดเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ 525,425 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2eq) แต่ทั้งนี้ที่ประชุม มีมติให้เพิ่มเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจก อยู่ที่ร้อยละ 15 เพื่อเพิ่มความท้าทายและศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกให้เพิ่มขึ้น

หลังจากการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2 ในครั้งนี้ อบก. จะดำเนินการสรุปผล และปรับปรุงมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จัดทำแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด รวมทั้งเสนอผลการปล่อยและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัด เพื่อมานำเสนอแก่คณะทำงานฯ ในการประชุมครั้งถัดไปในเดือนกรกฎาคม 2565