รับสมัคร 20 อปท. เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดย อบก. 12.10.2022

จากแนวนโยบายของประเทศที่มุ่งมั่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการเตรียมรับมือกับวิกฤตโลกร้อน และปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) อบก. หรือ TGO ตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในเรื่องดังกล่าว จึงได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ อปท. (Local CFO) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน และเพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง จึงกำหนดให้ดำเนินโครงการฯในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ อปท. ให้สามารถมีระบบการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (GHG) ที่เข้มแข็ง นำไปสู่การลด GHG ในภาพรวมของประเทศไทย โดยมีหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินโครงการ

ในการนี้จึงขอเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เฉพาะระดับเทศบาล) เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ http://lowcarboncity.tgo.or.th/document/info/43 และส่งมายัง https://forms.gle/be9hrRoKUw2Pv1XN6 ภายในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ: หากมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการมากกว่าตามที่กำหนดไว้ จะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่:

หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์: 053-942-086, 061-958-2463