In-house training การจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลบวกค้าง จ.เชียงใหม่)

โดย อบก. 02.12.2022

วันนี้ (2 ธันวาคม 2565) TGO พร้อมด้วยที่ปรึกษาจากหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือกับ นายสมสิทธิ์ คำยอญ นายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตำบลบวกค้าง จ.เชียงใหม่ เพื่อแนะนำโครงการฯ อธิบายขั้นตอน และวิธีดำเนินการภายใต้การดำเนินโครงการ “ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”