งานแถลงผลสำเร็จเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานและมอบโล่เกียรติคุณ“โครงการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด (Scale up)” และ“โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local CFO)”

โดย อบก. 03.09.2021