Kickoff การจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกเทศบาลเมืองแพรกษา จ.สมุทรปราการ

โดย อบก. 12.01.2021

TGO โดย ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รอง ผอ.อบก. ผอ.สมค. และเจ้าหน้าที่ สมค. พร้อมด้วยที่ปรึกษาโครงการ ร่วมประชุมหารือผ่านระบบออนไลน์กับคุณไพรินทร์ บุญสิทธิ์ รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ของเทศบาลเมืองแพรกษา จ.สมุทรปราการ เพื่อแนะนำโครงการฯ อธิบายขั้นตอน และวิธีดำเนินการภายใต้การดำเนินโครงการ “ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”