สถานะข้อมูล

เทศบาลระดับนคร

ลำดับ ชื่อเทศบาล จังหวัด ปีงบประมาณ CFO CCF
1 BEAM 3E กรุงเทพมหานคร 2565 - รายงาน GHG

เทศบาลระดับตำบล

ลำดับ ชื่อเทศบาล จังหวัด ปีงบประมาณ CFO CCF
1 เทศบาลตำบลสูงเนิน นครราชสีมา 2565 - รายงาน GHG
2 เทศบาลตำบลเมืองเพีย อุดรธานี 2565 - รายงาน GHG
3 เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา กาฬสินธุ์ 2565 - รายงาน GHG
4 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง น่าน 2565 รายงาน GHG