องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ

ทั้งหมด 239 แห่ง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำนวน 1 อปท.)
เทศบาลนคร 0 แห่ง, เทศบาลเมือง 0 แห่ง และเทศบาลตำบล 1 แห่ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จำนวน 24 อปท.)
เทศบาลนคร 2 แห่ง, เทศบาลเมือง 12 แห่ง และเทศบาลตำบล 10 แห่ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จำนวน 34 อปท.)
เทศบาลนคร 5 แห่ง, เทศบาลเมือง 25 แห่ง และเทศบาลตำบล 4 แห่ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จำนวน 31 อปท.)
เทศบาลนคร 4 แห่ง, เทศบาลเมือง 18 แห่ง และเทศบาลตำบล 9 แห่ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จำนวน 23 อปท.)
เทศบาลนคร 2 แห่ง, เทศบาลเมือง 10 แห่ง และเทศบาลตำบล 11 แห่ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (จำนวน 28 อปท.)
เทศบาลเมือง 17 แห่ง และเทศบาลตำบล 11 แห่ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (จำนวน 24 อปท.)
เทศบาลนคร 3 แห่ง, เทศบาลเมือง 8 แห่ง, เทศบาลตำบล 12 แห่ง และเมืองพัทยา 1 แห่ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (จำนวน 29 อปท.)
เทศบาลนคร 3 แห่ง, เทศบาลเมือง 11 แห่ง และเทศบาลตำบล 15 แห่ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (จำนวน 18 อปท.)
เทศบาลนคร 1 แห่ง,เทศบาลเมือง 5 แห่ง และเทศบาลตำบล 12 แห่ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (จำนวน 23 อปท.)
เทศบาลนคร 6 แห่ง, เทศบาลเมือง 8 แห่ง และเทศบาลตำบล 9 แห่ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (จำนวน 4 อปท.)
เทศบาลนคร 1 แห่ง,เทศบาลเมือง 1 แห่ง และเทศบาลตำบล 2 แห่ง
  • Export :

สถานะของเทศบาล
ที่เข้าร่วมโครงการ

CFO 287 แห่ง | CCF 29 แห่ง

สถานะของเทศบาล
ภาคสมัครใจ

CFO 15 แห่ง | CCF 3 แห่ง

สถานะของเทศบาลที่
ดำเนินการทวนสอบผ่านระบบนี้ (เท่านั้น)

CFO 57 แห่ง | CCF 0 แห่ง

เอกสารดาวน์โหลด
กำหนดการจัดกิจกรรม เพิ่มเติม