TGO ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเมืองสระบุรีคาร์บอนต่ำ

โดย อบก. 15.01.2024

วันนี้ 15 ม.ค. 2567 อบก. โดยนายรองเพชร บุญช่วยดี รอง ผอ.อบก. พร้อมด้วยนายจักรพงษ์ แย้มยิ้ม ผอ.สมค. และเจ้าหน้าที่ สมค. ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเมืองสระบุรีคาร์บอนต่ำ (Saraburi Sandbox) ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. โดยมี นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ประธานอนุกรรมการ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วม เป็นประธาน เพื่อหารือแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะทำงานแต่ละด้าน พร้อมนำเสนอในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุมรวม จำนวน 25 คน โดยมีวาระการประชุม ที่นำเสนอเพื่อทราบและร่วมหารือ ดังนี้

1) ร่างรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพ ทสจ. เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด ของจังหวัดสระบุรี

2) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนการทำงานของคณะทำงานแต่ละด้าน 

3) แนวทางการทำงานเกี่ยวกับการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Adaptation) ของจังหวัดสระบุรี

4) ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการขับเคลื่อนเมืองสระบุรีคาร์บอนต่ำ